הרב משה בן טוב היה מפציר בקהל שומעי ליקחו לאכול פת שחרית מידי בוקר, פת שחרית ככונתו לפרוסת לחם מידי בוקר, ולאכול זאת עד 3 שעות מנץ החמה. הסיבה לכך היא, בגמרא במסכת בבא-מציעא מופיע שמי שאוכל פת שחרית ניצול מ84 מחלות.